Praktisch aan de slag

Met onze begeleiding, onze ondersteuning en een aantal type-documenten, die u vanaf de eerste dag kan gebruiken, bent U klaar om gelabelde producten te mogen verkopen.

Wij bespreken uw aankoop, productie en verkoopproces en zetten het om naar een procedurehandboek.
Wij creëren een aantal type-documenten die u kan implementeren in uw dagdagelijkse werking.
Wij geven uw medewerkers de nodige vorming.
Wij begeleiden u in de marketing om het keurmerk te gebruiken in uw communicatie.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat elk lid van onze groep voldoet aan de eisen van een CoC-certificaat.  Om dit na te gaan, organiseert de groepsmanager o.a. minstens één controlebezoek per jaar (interne audit) bij elk deelnemend bedrijf. Het is evident dat de regels voor elk groepslid gelijk zijn. Dus elk groepslid moet op zijn niveau voldoen aan de vereisten die door het systeem gesteld worden voor het behalen en behouden van een CoC-certificaat.

Een groepscertificeerder wordt op zijn beurt jaarlijks gecontroleerd door een extern organisme, in ons geval is dat “Control Union International”. De certificeerder voert een centrale audit bij de groepsmanager uit en doet steekproefsgewijs controle-audits bij een aantal groepsleden.

Het lid van de groep krijgt “een attest van groepscertificatie” van het CoC-groepscertificaat.

De voornaamste voordelen die dit systeem aan de deelnemende bedrijven biedt zijn
– dat de groepsmanager opereert als een buffer tussen certificeerder en bedrijf.
– de lage kostprijs om als gecertificeerd bedrijf te kunnen deelnemen.
– het minimum aan administratie voor het deelnemend bedrijf.
– de begeleiding en ondersteuning in administratie en promotie.
Nogal wat bedrijven verwachten ook ondersteuning van een certificeerder, maar dit is moeilijk te combineren met zijn taak als controleur.  De rol van de groepsmanager ligt daarin om een groepsopleiding te organiseren, gebruikmakend van didactisch ondersteunende documenten en alzo toe te laten om kleinere bedrijven hun certificatiesysteem op te zetten en toe te  passen.

Op die manier wordt certificatie voor verantwoord houtgebruik – administratief en financiëel – ook haalbaar voor u als klein of middelgroot houtverwerkend bedrijf in de bouwsector.

Voor bijkomende informatie +32 (0)2 238 24 11 of via e-mail: fsc-pefc@bcca.be.